OVEREENKOMST HUUR EN VERHUUR (ook te lezen op www.march21.nl/verhuur/verhuur/voorwaarden.html)

1. DEFINITIES
a) Onder ‘verhuurder’ wordt in deze overeenkomst huur en verhuur (hierna ‘overeenkomst’) verstaan de eenmanszaak March21 AV Productions, die wordt gedreven voor rekening van André Kloer.
b) Onder ‘huurder’ wordt verstaan degene die verklaart deze overeenkomst aan te gaan. De huurder identificeert zich met een geldig, origineel (geen kopie) Nederlands identiteitsbewijs, én een voor zijn rekening gedreven KvK-nummer.
c) Onder ‘gehuurde’ wordt verstaan alle op de factuur omschreven items.
d) Onder ‘gebruik’ wordt verstaan het aanwenden van het gehuurde overeenkomstig zijn normale toepassing. Het is de huurder nadrukkelijk verboden het gehuurde (onder) te verhuren, uit te lenen of ter bewaring te geven aan derden.
e) De ‘verhuurtermijn’ gaat in op de factuurdatum en eindigt uiterlijk na het verstrijken van het aantal dagen vermeld op de factuur onder ‘aantal’.
f) Waar de overeenkomst spreekt over ‘email’ en ‘sms’ dan wordt daarmee bedoeld het emailadres en het telefoonnummer die vermeld staan rechtsboven op de factuur.
2. BETALING
a) Zakelijke huurders met kvk-nr. hoeven geen borg te betalen.
b) March21 heeft geen pinautomaat; huurders moeten de huursom óf
vóór het ophalen hebben bijgeschreven op rekening van March21, óf tijdens het ophalen contant betalen of overmaken met een mobiele app van een bank naar keuze. Bewijs voor een contante betaling is de factuur (die per email wordt verstuurd tijdens of vlak na de huurperiode) waarop dit als zodanig staat aangemerkt.
3. SCHADE, VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID EN (TELAAT) TERUGBRENGEN
a) De met een * gemarkeerde gehuurde items zijn binnen Nederland verzekerd tegen val-en stootschade met een eigen risico van 250 euro.
b) Reparatiekosten die het gevolg zijn van val-en stootschade veroorzaakt door de huurder zijn - indien deze kosten worden erkend door de verzekeringsmaatschappij waar March21 is bij aangesloten - tot een maximum van 250 euro voor rekening van de huurder.
c) De verhuurder bepaalt de reparateur en zal - waar mogelijk - altijd kiezen voor een door de fabrikant erkende reparateur.
d) Schade die volledig voor rekening van de huurder komt, is alle schade die buiten de dekking van de verzekeringsmaatschappij valt waar March21 is bij aangesloten, schade aan items die niet verzekerd zijn, en verder alle schade ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik, onzorgvuldig gebruik, molest, of die veroorzaakt is in het buitenland, of door derden doordat huurder het gehuurde heeft (onder)verhuurd, uitgeleend of ter bewaring heeft gegeven aan derden, en alle schade die op het moment van ontstaan niet door de huurder onverwijld of niet volledig aan de verhuurder is gemeld via email of sms.
e) Door de huurder veroorzaakte schade, die als gevolg heeft dat de huurder de huurperiode voortijdig wil afbreken, leidt niet tot mindering van de oorspronkelijke openstaande huursom.
f) March21 is niet aansprakelijk voor gevolgschade die de huurder of een derde mocht lijden ter zake van het gehuurde.
g) Huurder dient zich ervan te vergewissen dat bij aanvang van de huurperiode het gehuurde compleet is en (goed) functioneert. Van het gehuurde dat buiten de schuld van de huurder niet compleet is of niet (goed) functioneert, vervalt de openstaande huursom
vanaf de huurdag waarop de huurder het gebrek aan de verhuurder per email of sms heeft gemeld. 
h) Verlies van het gehuurde a.g.v. diefstal, verduistering of anderszins (voorzover dit ofwel niet verzekerd is ofwel buiten de dekking van de verzekeringsmaatschappij valt waar March21 is bij aangesloten) is volledig voor rekening van de huurder.
i) Van het gehuurde dat niet wordt of kan worden geretourneerd binnen 24 uur na het verstrijken van de verhuurtermijn is de huurder de nieuwprijs verschuldigd aan de verhuurder, naast de openstaande huursom.
j) Als de huurder het gehuurde te laat terugbrengt - maar binnen 24 uur na het verstrijken van de verhuurtermijn - zonder dat de verhuurder daarvoor per email of sms toestemming heeft gegeven, is de huurder een extra daghuurprijs aan de verhuurder verschuldigd, die zal worden verhoogd met eventuele schade die voortvloeit uit het niet tijdig ter beschikking zijn van het gehuurde.
k) Als bewijs dat de huurder de apparatuur tijdig en volledig heeft teruggebracht, geldt de handtekening van de verhuurder onder dit contract.
4. WANBETALING EN OPLICHTING
a) Betaalt de huurder niet de kosten bij schade en verlies, of de openstaande huursom, dan schakelt de verhuurder een gerechtelijke deurwaarder in, waarvan de kosten - naast alle andere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente - voor rekening van de huurder komen.
b) Verhuurder voert bij nieuwe huurders een antecendentenonderzoek uit. Bij twijfel over de intenties, de identiteit of het woonadres behoudt de verhuurder zich het recht toe nieuwe huurders te weigeren of aanvullende gegevens te vragen.
c) Als een vermoeden bestaat van oplichting - of dat de huurder al dan niet als katvanker of tussenpersoon bewust of onbewust samenwerkt met een oplichter - wordt bij het ophalen van het gehuurde pro-actief en zonder daarbij de huurder op de hoogte te stellen samengewerkt met politie, justitie en eventuele andere gedupeerde partijen.
d) Bij misbruik van welke aard ook doet de verhuurder altijd aangifte tegen degene die deze overeenkomst ondertekent.
e) Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Huurder verklaart tekenbevoegd te zijn, de overeenkomst aan te gaan en het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen:
datum: naam: geboortedatum: handtekening: handtek. verhuurder bij terugbrengen: